Titelbild: Die Gottesmutter als Äbtissin des hl. Berges Athos.   Beschreibung der Bilder im Text am Ende der Seite.

Α Γ Ν Η   Π Α Ρ Θ Ε Ν Ε   (Αγνή Παρθένε)  --- ein Hymnus an Maria in vielen Sprachen

Noten und Akkorde

Hier können die Noten und Akkorde zum Agni Parthene heruntergeladen werden. Die Strophen- (1 bis 4) und Melodieteil-Bezeichnungen (A, B, C) finden sich auch im ersten Liedtext, dem griechischen Original.

Balkanindogermanische Sprachen

Albanisch, Armenisch und Griechisch fassen manche Forscher zur balkanindogermanischen Sprachfamilie zusammen. Der heilige Nektarius hat das Agni Parthene im Griechisch der Sprachstufe Koiné gedichtet. Sein Text soll hier als erster folgen. Ein Agni Parthene auf Armenisch fand ich bisher nicht. Vom Albanischen fand ich den Gesang, auf den ich im Anschluss ans Griechische verlinke, aber keinen Text.

Das Original im Griechisch der Sprachstufe Koiné sowie der gesungene Text mit dem Reimfehler

Im Gegensatz zur deutschen Transkription auf meiner Agni-Parthene-auf-Deutsch-Seite ist die folgende Umschrift der griechischen Buchstaben internationaler. Das griechische σ ("sigma") ist im Gegensatz zum deutschen s stets stimmlos, entspricht daher dem deutschen Scharf-s (ß), international erkennt man aber das gewöhnliche s als stimmlos und das z als stimmhaftes s. Ein neugriechisches χ ("chi") entspricht dem deutschen ch. Letzteres aber spräche ein Italiener wie "k" und ein Engländer wie "tsch". Deswegen wird es hier, wie in Transkriptionen aus dem Semitischen üblich, als unterstrichenes h (h) wiedergegeben.

Griechisch (Sprachstufe Koiné)

 ♫  ►   Mönche des griechischen Klosters Simonos Petras

 ♫  ►   JMJ HF Productions

 ♫  ►   Griechischer Sänger Petros Gaitanos

 ♫  ►   Griechischer Sänger Kabarnos Panagiotis

 ♫  ►   Kabarnos P. (Strophen 1, 2, 4Aα; Refrain in arabisch-griechischem Wechsel)

 ♫  ►   Serbische Sängerin Divna Ljubojević (Strophen 1, 2, 4)

 ♫  ►   Polnische Kammergruppe für Alte Musik, Aulos (Strophen 1, 2A)

 ♫  ►   Französische Sängerin Nana Péradzé (Nana Peradze; Strophen 1, 2)

 ♫  ►   Spanische Gruppe Harpa Dei (Harfe Gottes) (Strohphen 1, 2)

 ♫  ►   Ältere Weise; Text ohne Reimfehler; Gesang ohne Refrain

Griechischer Originaltext

Hl. Nektarios v. Ägina 1905

Phonetische

Umschrift

Deutsche Übersetzung

Martin Bachmaier 2015

M e l o d i e   A           S t r o p h e   1          M e l o d i e   A

Αγνή Παρθένε Δέσποινα,

Άχραντε Θεοτόκε,  R

agní parθéne ðéspina,

áhrante θeotóke,  R

Reine Jungfrau, Herrin,

unbefleckte Gottesgebärerin,

 R:

 

Χαίρε Νύμφη

Ανύμφευτε.

 R:

 

hére nímfi

anímfefte.

 R:

 

Freu dich,

un­vermählte Braut!

Παρθένε Μήτηρ Άνασσα,

Πανένδροσέ τε πόκε.  R

parθéne mítir ánassa,

panénðrosé te póke,  R

Jungfrau, Mutter, Herrscherin

und alltauiges Vlies,

M e l o d i e   B           [  S t r .  1  ]          M e l o d i e   B

Υψηλοτέρα Ουρανών,

ακτίνων λαμπροτέρα,  R

ipsilotéra uranón,

aktínon lamprotéra,  R

Höher als Himmel,

heller als (Sonnen-)Strahlen.

Χαρά παρθενικών χορών,

αγγέλων υπερτέρα,  R

hará parθenikón horón,

angélon ipertéra,  R

Freude jungfräulicher Chöre,

über Engeln stehend.

M e l o d i e   C          [  S .  1  ]          M e l o d i e   C

Εκλαμπροτέρα ουρανών,

φωτός καθαροτέρα,  R

eklamprotéra uranón,

fotós kaθarotéra,  R

Erlauchter als Himmel,

reiner als Licht,

Των Ουρανίων στρατιών

πασών αγιωτέρα,  R

ton uraníon stratión

pasón agiotéra,  R

Heiliger als die gesamten

himmlischen Heerscharen.

M e l o d i e   A           S t r o p h e   2          M e l o d i e   A

Μαρία Αειπάρθενε

κόσμου παντός Κυρία,  R

maría a-i-párθene

kósmu pantós kiría,  R

Maria, allzeit jungfräuliche

Herrin der ganzen Welt,

Άχραντε Νύμφη Πάναγνε,

Δέσποινα Παναγία,  R

áhrante nímfi pánagne,

ðéspina panagía,  R

Unbefleckte, allreine Braut,

allheilige Herrin,

M e l o d i e   B           [  S t r .  2  ]          M e l o d i e   B

Μαρία Νύμφη Άνασσα,

χαράς ημών αιτία,  R

maría nímfi ánassa,

harás imón etía,  R

Maria, Braut, Herrscherin,

unserer Freude Ursache,

Κορή σεμνή Βασίλισσα,

Μήτηρ υπεραγία,  R

korí semní wasílissa,

mítir iperagía,  R

Werte Tochter, Königin,

hochheilige Mutter,

M e l o d i e   C          [  S .  2  ]          M e l o d i e   C

Τιμιωτέρα Χερουβείμ,

υπερενδοξοτέρα  R

timiotéra heruwím,

iperenðoxotéra  R

Ehrenwerter als Cherubim,

unvergleichlich ruhmreicher

των ασωμάτων Σεραφείμ,

των Θρόνων υπερτέρα, R

ton asomáton serafím,

ton θrónon ipertéra,  R

als die körperlosen Seraphim,

größer als die Throne.

M e l o d i e   A           S t r o p h e   3          M e l o d i e   A

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ,

χαίρε ύμνος Αγγέλων,  R

hére to ásma heruwím,

hére ímnos angélon,  R

Freu dich, Lied der Cherubim!

Freu dich, Lobgesang der Engel!

Χαίρε ωδή των Σεραφείμ,

χαρά των Αρχαγγέλων, R

hére oðí ton serafím,

hará ton arhangélon, R

Freu dich, Ode der Seraphim,

Freude der Erzengel!

M e l o d i e   B           [  S t r .  3  ]          M e l o d i e   B

Χαίρε ειρήνη και χαρά,

λιμήν της σωτηρίας,  R

hére iríni ke hará,

limín tis sotirías,  R

Freu dich, Friede und Freude,

Hafen der Rettung!

Παστάς του Λόγου ιερά,

άνθος της αφθαρσίας, R

pastás tu lógu ierá,

ánθos tis afθarsías,  R

Gemach dem Wort geweiht,

Blüte der Unvergänglichkeit,

M e l o d i e   C          [  S .  3  ]          M e l o d i e   C

Χαίρε Παράδεισε τρυφής

ζωής τε αιωνίας,  R

hére parádise trifís

zoís te eonías,  R

Freu dich, Paradies der Wonne

und ewigen Lebens!

Χαίρε το ξύλον της ζωής,

πηγή αθανασίας,  R

hére to xílon tis zoís,

pigí aθanasías,  R

Freu dich, Baum des Lebens,

Quelle der Unsterblichkeit!

M e l o d i e   A           S t r o p h e   4          M e l o d i e   A

Σε ικετεύω Δέσποινα,

Σε, νυν, επικαλούμαι,  R

se iketéwo ðéspina,

se, nin, epikalúme,  R

Dich flehe ich an, Herrin,

zu dir rufe ich jetzt.

Σε δυσωπώ Παντάνασσα,

Σην χάριν εξαιτούμαι,  R

se ðisopó pantánassa,

sin hárin exetúme  R

Dich bitte ich weich, Allheilige,

deine Gnade erbitte ich mir.

M e l o d i e   B           [  S t r .  4  ]          M e l o d i e   B

Κορή σεμνή και άσπιλε,

Δέσποινα Παναγία,  R

korí semní ke áspile,

ðéspina panagía,  R

Werte und makellose Tochter,

allheilige Herrin,

Θερμώς επικαλούμαι Σε,

Ναέ ηγιασμένε,  R

θermós epikalúme se,

na-é igiasméne,  R

Innig ("warm") rufe ich dich an,

geheiligter Tempel:

Επάκουσόν μου, άχραντε,
κόσμου παντός Κυρία,  R

Epákusón mu, áchrante,

kósmu pantós kiría,  R

Erhöre mich, Unbefleckte,

der ganzen Welt Herrin:

M e l o d i e   C          [  S .  4  ]          M e l o d i e   C

Αντιλαβού μου, ρύσαι με,

από του πολεμίου,  R

antilawú mu, ríse me

apó tu polemíu,  R

Hilf mir, zieh mich an dich

(schützend) vor dem Feind!

Και κληρονόμον δείξον με

ζωής της αιωνίου.  R

ke klironómon ðíxon me

zoís tis eoníu.  R

Und mache mich zum Erben

des ewigen Lebens!

Refrain R nach jeder Anrufung, d.h. nach je zwei Versen

 R:

 

Χαίρε Νύμφη

Ανύμφευτε.

 R:

 

chére nímfi

anímfefte.

 R:

 

Freu dich,

un­vermählte Braut!

   
 

Albanisch gesungen

A l b a n i s c h

 ♫  ►   Ein Chor

S t r o p h e n t e x t

Den Text zu den einzelnen Strophen konnte ich im Internet leider nicht finden.

Wie die Autovervollständigung von YouTube zeigt, haben bereits viele danach gesucht.

Refrain

Den Text des Refrains konnte ich ebensowenig aus dem Internet ermitteln.

Germanische Sprachen

Zwei Versionen auf Deutsch

Deutsch

Martin Bachmaier 2015

1 .  S t r o p h e

O reinste Jungfrau, Herrscherin,

Gebärerin Gott Sohnes,

 R:  Freue dich, unvermählte Braut! (*) 

O Jungfrau, Mutter, Königin

und Zierde seines Thrones,  R

Schwebst über Himmel hoch empor,

strahlst heller als die Sonne.  R

Erfreust der heil’gen Jungfraun Chor,

erhöhst der Engel Wonne.  R

Sich deinem Glanz der Himmel neigt;

Licht bleicht vor deiner Reinheit.  R

Du übertriffst an Heiligkeit

all’ Himmelsheereseinheit.  R

2 .  S t r o p h e

Maria, Jungfrau allzeit rein

und Herrin aller Welt da,  R

ohn’ Makel, ohne Sündenkeim,

des Gnadenstromes Delta.  R

Maria, Braut und Herrscherin

und unsrer Freude Quelle,  R

Hochheil’ge Mutter, Königin

und Frau an Evas Stelle,  R

Bist mehr geehrt als Cherubim,

bist größer als die Throne.  R

Gar weicht der Ruhm der Seraphim

der Würde deiner Krone.  R

3 .  S t r o p h e

O freu dich, Lied der Cherubim!

Ein Engelsklängepflücken!  R

O freu dich, Sang der Seraphim,

der Erzengel Entzücken!  R

O Friede, Freude, freu dich heut’,

o freu dich, Heilands Pforte,  R

Gewand der Unvergänglichkeit,

Gemach geweiht dem Worte!  R

Bist Paradies, so schön allzeit,

bist Lebensbaum in Eden.  R

Und dir entsprießt Unsterblichkeit,

entduftet ew’ges Leben.  R

4 .  S t r o p h e

Dich anzufleh'n, o hehre Braut,

ich jetzt in Demut wage!  R

Die Augenlider senke traut!

Ich will nur deine Gnade!  R

Woll’st, Herrscherin so huldreich stets,

woll’st, Jungfrau, auf mich schauen!  R

Du Tempel edlen Hochgebets,

mein' Mutter, mein Vertrauen!  R

So hilf mir, nimm mich, schütze mich

vor Feindes Wut und Werben!  R

Und mach – ich bitt’ dich inniglich! –

mich ew’ges Leben erben!  R

R  (Refrain nach je zwei Versen)

Freue dich, unvermählte Braut! (*)

(*)   Die Rhythmik dieses Refrains weicht von

der griechischen ab; siehe dazu die Fußnote
zur ersten Tabelle der hier verlinkten Seite.

Deutsch

Kloster Johannes des Vorläufers, Chania (Kreta, Griechenland) 2008

Liedanfang mit Verlinkung zum gesamten Text

O reine Jungfrau

R  (Refrain nach je zwei Versen)

Freu dich, ewig Jungfräuliche!

Kommentar

Diese Übertragung ist im Prodromos-Verlag erschienen und wird u.a. aus urheberrechtlichen Gründen hier nicht wieder gegeben.

Sie ist nicht gereimt und nur unter Inkaufnahme zahlreicher falscher Betonungen singbar. Offenbar war den Erstellern der Übertragung in Griechenland nicht bewusst, dass stark akzentuierende Sprachen wie das Deutsche zu viele Falschbetonungen nicht vertragen.

Zwei Versionen auf Englisch

E n g l i s c h

 ♫  ►   Boston
Byzantine Choir

 ♫  ►   Teen Soyo (Jugendgruppe
der antiochenisch-orthodoxen
Kathedrale St. Elias in Ottawa)

 ♫  ►   Eikona (1. Strophe griechisch,
2. Strophe englisch, 3. & 4. Strophe
englisch mit griechischem Refrain)

 

Text: ≈ Holy Nativity Convent,

Saxonburg, Pennsylvania, USA

Text: Bischof Basil

Text: Holy Nativity Convent,

Saxonburg, Pennsylvania, USA

1 .  S t r o p h e

1 .  S t r o p h e 1 .  S t r o p h e

O Virgin pure, immaculate,

O Lady Theotokos!

 R:  O Rejoice, Bride Unwedded! 

O fleece bedewed with every grace,

O Virgin Queen and Mother!  R

O pure and virgin Lady,

O spotless Theotokos,

 R:  Rejoice, O unwedded Bride! 

O Virgin Queen and Mother,

O dewy fleece most sacred:  R

O Virgin pure, immaculate,

O Lady Theotokos!

 R:  O Rejoice, Bride Unwedded! 

O Virgin Mother, Queen of all

and fleece which is all dewy!  R

More radiant than the rays of sun

and higher than the heavens.  R

O joy of virgin choruses,

superior to Angels.  R

O height transcending heaven above,

O beam of light most radiant:  R
O joy of chaste and virgin maids,

surpassing all the angels:  R

More radiant than the rays of sun

and higher than the heavens.  R

Delight of virgin choruses,

superior to Angels.  R

O brighter than the firmament

and purer than the sun's light.  R

More holy than the multitude

of all the heav'nly armies.  R

O brilliant light of heaven above,

most clear and most radiant:  R
Commanding chief of heavenly hosts,

O holiest of holies:  R

Much brighter than the firmament

and purer than the sun's light.  R

More holy than the multitude

of all the heav'nly armies.  R

2 .  S t r o p h e

2 .  S t r o p h e 2 .  S t r o p h e

O Ever-Virgin Mary,

of all the world the Lady!  R

O bride all-pure, immaculate,

o Lady Panagia!  R

O ever-virgin Mary,

O Mistress of creation:  R
O Bride all-pure and spotless,

O Lady all-holy:  R

O Ever Virgin Mary,

of all the world the Lady!  R

O bride all pure, immaculate,

o Lady Panagia!  R

O Mary bride and Queen of all,

the cause of our rejoicing.  R

O noble maiden gracious Queen,

supremely holy Mother!  R

O holy Mary, Bride and Queen

and cause of our rejoicing:  R
O Maiden Queen most hon'rable

O Mother most holy:  R

O Mary bride and Queen of all,

our cause of jubilation.  R

Majestic maiden, Queen of all,

o our most holy Mother!  R

More honored than the Cherubim,

beyond compare more glorious  R

than the unbodied Seraphim

transcending the angelic thrones. R

More precious than the cherubim,

more glorious than the seraphim:  R
Surpassing principalities,

dominions, thrones and powers:  R

More hon'rable than Cherubim,

beyond compare more glorious  R

than immaterial Seraphim

and greater than angelic thrones. R

3 .  S t r o p h e

3 .  S t r o p h e 3 .  S t r o p h e

Rejoice, the song of Cherubim!

Rejoice, the hymn of angels!  R

Rejoice, the ode of Seraphim,

the joy of the archangels!  R

Rejoice, song of the cherubim!

Rejoice, hymn of the angels:  R
Rejoice, ode of the seraphim

and joy of the archangels:  R

Rejoice, o song of Cherubim!

Rejoice, o hymn of angels!  R

Rejoice, o ode of Seraphim,

the joy of the archangels!  R

Rejoice, o peace and happiness,

and haven of salvation!  R

O sacred chamber of the Word,

the flow'r of incorruption!  R

Rejoice, O peace! Rejoice, O joy

and haven of salvation:  R
O bridal chamber of the Word,

unfading, fragrant blossom:  R

Rejoice, o peace and happiness,

the harbor of salvation!  R

O sacred chamber of the Word,

the flow'r of incorruption!  R

Rejoice, delightful paradise

of blessed life eternal!  R

Rejoice, o sacred Queen of life,

and fount of immortality.  R

Rejoice, delight of paradise!

Rejoice, life everlasting:  R
Rejoice, O holy tree of life

and fount of immortality:  R

Rejoice, delightful paradise

of blessed life eternal!  R

Rejoice, o wood and tree of life,

the fount of immortality.  R

4 .  S t r o p h e

4 .  S t r o p h e 4 .  S t r o p h e

I supplicate you, Lady now,

I fervently entreat you.  R

O Queen of all, I earnestly

implore and seek your favor.  R

I supplicate thee, Lady,

I humbly call upon thee:  R
O Queen of all, I beg thee

to grant me thy favor:  R

I supplicate you, Lady,

now do I call upon you.  R

And I beseech you, Queen of all,

I beg of you your favor.  R

O gracious maiden, spotless one,

O Lady Panagia!  R

I call upon you ardently,

O holy, hallowed temple!  R

O spotless and most honored maid,

O Lady all holy:  R
I call upon thee fervently,

thou temple most holy:  R

Majestic maiden, spotless one,

O Lady Panagia!  R

I call upon you fervently,

O sacred, hallowed temple!  R

O help me and deliver me,

protect me from the enemy!  R

And make me an inheritor

of blessed life eternal.  R

O thou my help, deliver me

from harm and all adversity:  R
And by thy prayers show me to be

an heir of immortality:  R

Assist me and deliver me,

protect me from the enemy!  R

And make me an inheritor

of blessed life eternal.  R

R  (Refrain nach je zwei Versen)

R  (Refrain nach je zwei Versen) R  (Refrain nach je zwei Versen)
O Rejoice, Bride Unwedded! Rejoice, O unwedded Bride! O Rejoice, Bride Unwedded!

Romanische Sprachen

Französisch, Italienisch und Latein

          Französisch

Italienisch    

Latein  

 ♫  ►   Nana Péradzé (Nana Peradze) & The Harmony Choir

 ♫  ►   Irini Pasi Ensemble
Refrain und 2.-4. Strophe auf Griechisch gesungen

Martin Bachmaier 2016/17

Text: 13. Januar 2016
Endfassung: 6. Oktober 2017

 ♫  ►   Ein großer Chor

1 .  S t r o p h e

1 .  S t r o p h e 1 .  S t r o p h e

Ô Vierge Pure, Souveraine,

Immaculée et Mère de Dieu,

 R:  Réjouis-Toi, Épouse inépousée. 

Ô Vierge Mère Reine,

Toison couverte de rosée,  R

O senza macchia pura,

o Vergine Signora,

 R:  Salve sposa non sposata! 

O Madre Regina,

o rugiadoso vello,  R

Deique casta genetrix,

virgoque numquam tacta.

 R:  Gaude, innuba nupta! 

Rorumque vellus paene nix,

regina mater facta.  R

Plus élevée que les cieux,

plus brillante que le soleil,  R

Ô joie des vierges surpassant

les chœurs angéliques,  R

O trascendente cielo,

o raggio più lucente,  R
O gioia verginale,

che supera gli angeli,  R

Sublimior quam sidera,

praeclare sol piorum. R

Tu virginum laetitia,

cacumen angelorum!  R

Plus splendide que les cieux,

plus pure que la lumière,  R

Plus sainte que les multitudes

des armées célestes,  R

O brillante chiara luce,

radiante e celeste,  R
Dei cieli Comandante,

dei santi la più santa,  R

Caelorum caelis amplior,

o fulgor mundae lucis.  R

Caelorum cuncto sanctior

exercitu. Quem ducis.  R

2 .  S t r o p h e

2 .  S t r o p h e 2 .  S t r o p h e

Marie toujours Vierge,

la Souveraine de l'univers,  R

Épouse Vierge Immaculée,

très sainte Reine toute pure,  R

Maria, Sempre Vergine,

Signora del creato,  R
Immacolata Pura,

o Signora Santissima,  R

O semper virgo rosea

ab omni labe pura!  R

Totius mundi domina,

Maria regnatura.  R

Marie Épouse Souveraine,

la Source de notre joie,  R

Ô jeune Vierge vénérable,

très sainte Mère Souveraine,  R

Maria sposa Regina,

motivo di gioia,  R
Modesta Figlia Regina,

o Madre Santissima,  R

Colenda sponsa candida,

o dulcis imperatrix!  R

Quae gignis pulchra gaudia,

quam sancta tu creatrix!  R

Plus vénérable que les Chérubins

et combien plus glorieuse  R

Que les Séraphins incorporels,

plus élevée que les Trônes.  R

Più dei Cherubini,

gloriosa e venerabile  R
Degli incorporei Serafini,

supera i Troni  R

Es altiorque cherubim

thronisque maior rectis.  R

Es digniorque seraphim

honoribus delectis.  R

3 .  S t r o p h e

3 .  S t r o p h e 3 .  S t r o p h e

Réjouis-Toi, chant des Chérubins,

réjouis-Toi, hymne des Anges,  R

Cantique des Séraphins.

Réjouis-Toi, joie des Archanges, R

Salve canto cherubico,

salve inno angelico,  R
Salve Ode dei Serafini,

Salve gioia arcangelica, R

Laetare, cantus cherubim,

laus angelis augenda!  R

Laetare, carmen seraphim,

archangelis canenda!  R

Réjouis-Toi, Paix et Joie.

Réjouis-Toi, Port du Salut,  R

Du Verbe sainte Chambre nuptiale,

Fleur d'incorruptibilité,  R

Salve Pace e gioia,

porto di salvezza,  R
Sacro Talamo del Verbo,

incorruttibile fiore,  R

Laetare, pax et gaudium!

Tu portus es salutis.  R

Conclave Verbo traditum,

perennis flos virtutis.  R

Réjouis-Toi, Paradis

de joie de l'éternelle vie,  R

Réjouis-Toi, Arbre de vie

et Source d'immortalité,  R

Salve Paradiso,

beata vita eterna,  R
Salve Albero di vita,

fonte di immortalità,  R

O horte, quae deliciae!

Qui iugiter vivendi.  R

O lignum vitae nitidae

mortemque fons vincendi!  R

4 .  S t r o p h e

4 .  S t r o p h e 4 .  S t r o p h e

Je Te prie, ô Souveraine,

je T'invoque maintenant,  R

Je Te prie, ô Reine du monde,

j'implore Ta grâce,  R

Ti chiedo Sovrana,

t’invoco ora.  R
Ti prego Sovrana,

di tutti la Regina.  R

Regina, ter quae salveas,

te corde nunc imploro.  R

Demitte, quaeso, palpebras,

nam gratias exoro!  R

Ô Vierge pure, vénérable,

très sainte Souveraine,  R

Avec ferveur je Te supplie,

ô Temple sanctifié,  R

Figlia umile e pura,

Vergine Sovrana,  R
T’invoco con forza,

o sacro Tempio.  R

O mater augustissima,

me supplicem tuere!  R

Sentique iam suspiria,

sacrata virgo vere!  R

Secours-moi, délivre-moi

de celui qui me fait la guerre,  R

Et fais de moi un héritier

de la Vie éternelle,  R

Aiutami, proteggimi

dal nemico!  R
E rendimi erede

della vita eterna!  R

Me duc sinuque recipe,

et hostis arce sicas!  R

Me sic heredem denique

aeternae vitae dicas.  R

R  (Refrain nach je zwei Versen)

R  (Refrain) R  (Refrain)
Réjouis-Toi, Épouse inépousée. Salve sposa non sposata! Gaude, innuba nupta!

Rumänisch (zwei Versionen), Spanisch und Portugiesisch

 Rumänisch (7-strophig)       

Spanisch Portugiesisch

 ♫  ►   Ein Solist mit klarer
Stimme samt einem Chor,
singt die Strophen 1-5, 7

 ♫  ►   Ein Chor der
orthodoxen Kathedrale
San Jorge, Mexiko
 ♫  ►   Ein Duo begleitet
von einem Streichorchester
singt die ersten 3 Strophen

1 .  S t r o p h e

Text-Verlinkung 1 .  S t r o p h e

Fecioara Maica Maria

Stapana Imparateasa

 R:  Pe tine te fericim 

Curata fiica din Adam

Parfum de floare aleasa  R

Wikipedia bringt hier
unter Traducción
nur
eine Übersetzung des
griechischen Textes
ins Spanische.

Aufgrund der damit
verbundenen Miss-
achtung von Silben-
zahl und Metrik ist
diese nicht singbar.

 

Einen singbaren

Hymnentext mit dem

Ó Virgem Pura, Rainha,

Imaculada, Mãe de Deus!

 R:  Ave, Esposa Inesposada!

Mãe Virgem e Rainha,
Manto Orvalhado cobre-nos!  R

Aleasa fiica de imparat

Fecioara nenuntita  R

Smerenia te-a ridicat

Si te-a facut slavita  R

Ó Altíssima, mais que os céus,
ó Luminosa, mais que o sol!  R

Ó deleite dos santos virginais,
maior que os celestiais!  R

Mai sus de ceruri te-ai suit

Prin nasterea straina  R

Pe heruvimi ai covarsit

In cinste si lumina  R

Ó luz dos céus mais brilhante,
mais pura e radiante!  R

Mais Santa e angelical,
ó Santíssimo altar celestial!  R

2 .  S t r o p h e

Hymnentext-Anfang 2 .  S t r o p h e

Si serafimii in zborul lor

La slava ta cu dor privesc R

Arhanghelii si ceata lor

De frumusetea ta doresc  R

Señora, oh purísima

erklickt man sich auf der
folgenden

Maria Sempre Virgem,
Senhora da Criação!  R

Ó Imaculada Esposa Virgem,
ó Pura Senhora !  R

Cantarea heruvimilor

Spre tine se indreapta  R

Iar ceata serafimilor

In ode se desfata  R

Orthocath-
Seite
.

Maria, Esposa e Rainha,
fonte da nossa alegria!  R

Venerável Virgem Donzela,
Mãe Santa e Rainha!  R

Arhanghelii neincetat

Cu toate ostile ceresti  R

In dorul lor nesaturat

Din lauda nu se opresc  R

Benannt ist das Lied dort
nicht nach dem Anfang,
sondern nach dem

Mais venerável que os Querubins,
mais gloriosa que os Sereafins!  R

És mais alta em plena glória,
que as hostes incorpóreas!  R

3 .  S t r o p h e

Refrain

3 .  S t r o p h e

Esti bucuria cetelor

De ingeri laudata  R

Esti pacea si sfintitul dor

A sfintilor curata  R

Virgen Madre alegrate

 

 

Ave hino dos arcanjos,
Ave música dos anjos!  R

Ave, canto dos Querubins,
Ave canto dos Serafins!  R

Esti mangaierea tuturor

Ce tie se inchina  R

Esti Maica ortodocsilor

Si-a lor nadejde buna  R

 

Ave, paz e alegria, (alegrai-vos,)
Ave, porto da salvação!  R

Morado do Verbo do Pai,
Fragrância da Incorrupção!  R

A randuielilor ceresti

Stapana mult cantata  R

Esti si a celor pamantesti

Scapare intemeiata  R

 

Ave, Deleite do Paraíso,
Ave, Vida Imortal!  R

Ave, Árvore da Vida,
Raiz da Imortalidade!  R

4 .  S t r o p h e

  4 .  S t r o p h e

Din aurorile ceresti

Faclie luminata  R

Si noua ne impartasesti

Lumina cea curata  R

 

Imploro-te, ó Rainha,
eu te suplico!  R

Peço-te ó Rainha da Criação,
imploro tua benção!  R

Potir sfintit ce daruiesti

Izvor de nemurire  R

Adapa-ne pe noi cei rai

Cu vesnica-ti iubire  R

 

Ó Virgem Pura Venerável,
ó Santíssima Senhora  R

Com fervor eu te suplico,
ó Templo Sagrado!  R

Si ne hraneste neincetat

Cu painea de viata  R

Ce dintru tine s-a luat

Fecioara prea curata  R

 

Percebe-me, ajudai-me,
livra-me do inimigo!  R

Intercede por mim
para que eu tenha a Vida Eterna! R

5 .  S t r o p h e

  R  (Refrain nach je 2 Versen)

O, Maica fara de pacat

Balsam de mangaiere  R

Ne fi celor ce-am apucat

cararea spre Inviere  R

 

Ave, Esposa Inesposada!

 

 

 

Fecioara Maica te avem

Liman de mantuire  R

Si bucurie si indemn

Si cale de suire  R

   

Bucura-te roza de mai

Si floarea curatiei  R

Bucura-te sfintite Rai

Salasul fecioriei  R

   

6 .  S t r o p h e

   

Mireasa sfanta al tau dor

Ne umple de iubire  R

Si ni se face tuturor

Urcus spre Imparatie  R

   

Fecioara, acoperamant

A lumii intregi Stapana  R

Pazeste al nostru sfant pamant

Si vatra si gradina  R

Si cu caldura te rugam

Stapana prea sfintita  R

Pazeste-ne, te imploram,

De-a celui rau ispita  R

   

7 .  S t r o p h e

   

Ne apara si te pazim

Si turn de aparare  R

Si calauza celora

Ce-n tine-si-au scapare  R

3-strophige

rumänische

Version

 

Si Imparatia lui Hristos

Ne-o da ca mostenire  R

Ca sa-ti aducem ca prinos

A noastra multumire  R

 ♫  ► 
Ein
Chor

 

Si sa-ti cantam neincetat

Cantarea ta-n vecie  R

Cuvine-se cu adevarat

Sa te slavim Marie  R

Noch

keinen

Text

gefunden

 

R  (Refrain nach je 2 Versen)

   
Pe tine te fericim    

Mãe Santa e Rainha

Tipp zum Anhören der siebenstrophigen rumänischen Version auf dem PC bzw. Notebook: Klicken Sie auf dieses Musiksymbol ♫  ► , dann öffnet sich ein neuer Tab zum Anhören des Gesangs. Gehen Sie dann auf den Tab dieser Seite hier zurück und klicken Sie nun auf die vierspaltige rumänische Version auf Orthpedia. Sollte der Schirm nicht zu klein und die Schrift nicht zu groß sein, dann können Sie dort nach ein wenig Herunterscrollen den gesamten Text auf einen Blick sehen und alle Strophen außer der sechsten mitsingen.

Slawische Sprachen

Neukirchenslawisch (Russisch und Ukrainisch)

Neukirchenslawisch

Russisch Ukrainisch

 ♫  ►   Walaam-Brethren-Chor
vom russischen Kloster Walaam

 ♫  ►   Griechisch katholische
Mönche von Univ Lawra

1 .  S t r o p h e 1 .  S t r o p h e

Марие, Дево Чистая,
Пресвятая Богородице,

 R:  Радуйся, Невесто Неневестная. 

Царице, Мати Дево,
Руно всех покрывающее,  R

Маріє, Діво Чистая,

Пресвятая Богородице;

 R:  Радуйся, Невісто неневістная. 

Царице, Мати, Діво,

Руно всепокривающеє;  R

Превысшая Небесных Сил,
нетварное сияние,  R
Ликов девичьих Радосте
и Ангелов Превысшая,  R

Превишшая Небесних сил,

Нетварноє Сіяніє;  R

Ликов дівичих радосте

І Ангелов превишшая;  R

Небес Честная Сило
и Свете, паче всех светов,  R
Честнейшая Владычице
всех Небесных Воинств,  R

Небес Честная Сило
І Світе паче всіх світов;  R

Честнійшая Владичице
Всіх Небесних воїнств;  R

2 .  S t r o p h e 2 .  S t r o p h e
Всех Праотцев Надеждо,
пророков Исполнение,  R
В подвизех Ты помоще,
Кивоте Бога Слова,  R

Всіх праотцев Надеждо,
Пророков Ісполненіє;  R

В подвизіх Ти помоще,
Кивоте Бога Слова,  R

И девам Ликование,
и матерем Отрадо,  R
Целомудрия Наставнице,
душ наших Очищение,  R

Ти дівам Ликованіє
І матерем Отрадо;  R

Ціломудрія Наставнице,
Душ наших Очищеніє;  R

Покрове, ширший облака,
и страждущих Пристанище,  R
Немощных Покров и Заступнице,
Надеждо ненадежных,  R

Покрове, ширший облака,
І страждущих пристанище;  R

Немощних Покров і Заступнице,
Надеждо ненадежних;  R

3 .  S t r o p h e 3 .  S t r o p h e
Марие, Мати Христа,
Истиннаго Бога,  R
Ааронов Жезле прозябший,
Сосуде тихой радости,  R

Маріє, Мати Христа,
Істиннаго Бога;  R

Ааронов Жезле прозябший,
Сосуде тихой радости;  R

Всех сирых и вдов Утешение,
в бедах и скорбех помоще,  R
Священная и Непорочная
Владычице Всепетая,  R

Всіх сирих і вдов Утішеніє,
В бідах і скорбех Помоще;  R

Священная і Непорочная,
Владичице всепітая;  R

Приклони ко мне милосердие
Божественнаго Сына,  R
Ходатаице спасения,
припадая, взываю Ти:  R

Приклони ко мні милосердіє
Божественнаго Сина;  R

Ходатайце спасенія,
Припадая, взиваю Ти:  R

R  (Refrain nach je zwei Versen) R  (Refrain nach je zwei Versen)
Радуйся, Невесто Неневестная. Радуйся, Невісто неневістная.

Altkirchenslawisch und Serbisch

Altkirchenslawisch

Serbisch
 

 ♫  ►   Ein Chor

 ♫  ►   Ein Chor

1 .  S t r o p h e

1 .  S t r o p h e

Владычице Пречистая,

Царице, Мати Божія:

 R:  Радуйся, Невѣсто неневѣстная. 

Святая Дѣво чистая,

руно, росу пріимшее:  R

Чиста Дјево Владичице,
непорочна Богородице,

 R:  Радуј се, Невесто Неневесна! 

Мати Дјево Господарко,
под чијим смо сви окриљем,  R

Небесъ свѣтлѣйшихъ высшая,

самихъ лучей свѣтлѣйшая:  R

Дѣвичьихъ ликовъ радосте,

безплотныхъ силъ святѣйшая:  R

Од сила Небеских виша си,
од зрака сунца сјајнија,  R
Радости хорова девојачких,

од анђела узвишенија,  R

Небесныхъ высей свѣтлая,

Всевышняго селеніе:  R

Маріе приснохвальная,

Владычице всепѣтая:  R

Од небеса си сјајнија,

од светлости чистија,  R

Од свих сила анђелских

Ти си светија,  R

2 .  S t r o p h e

2 .  S t r o p h e

Подательнице кроткая

надежды и покрова:  R

Чертоже приснодѣвственный,

кивоте Бога Слова:  R

Маријо, увек Дјево,
Господарко Света,  R
Непорочна Невесто,
свечиста Госпођо Пресвета,  R

Отроковице тихая,

виновнице спасенія:  R

Благоуханный цвѣте

пречистѣйшаго дѣвства:  R

Маријо Невесто Господарко,
Изворе наше радости,  R
Девојко смерна Царице,
Пресвета Мајко,  R

О славнѣйшая серафимъ,

и херувимъ честнѣйшая:  R

Премірныхъ ликовъ ангельскихъ

восторгъ и удивленіе:  R

Од Херувима часнија,
Серафима славнија,  R
Од бестелесних небеских
сила узвишенија,  R

3 .  S t r o p h e

3 .  S t r o p h e

Ты предстоиши Сыну

у самаго Престола:  R

Твоей взыскую милости,

Родительнице Слова:  R

Преклињем Те, Владичице,
Тебе сада призивам,  R
Теби се клањам, Свевладарко,
Твоју милост тражим,  R

О древо жизни вѣчныя,

о Дѣво, Матерь Славы:  R

Молю Тя тепле, Чистую,

Преосвященный Храме:  R

Девојко смерна, Пречиста,
Владичице Пресвета,  R
Тебе призивам усрдно,
о Храме освећени,  R

Очисти мя, избави мя

грѣховныя пучины:  R

Вручи мя милосердію

Божественнаго Сына:  R

Заштити ме и избави
од непријатеља,  R
Покажи ме наследником
Вечнога Живота,  R

R  (Refrain nach je zwei Versen)

R  (Refrain nach je zwei Versen)
Радуйся, Невѣсто неневѣстная. Радуј се, Невесто Неневесна!

Vierspaltige Darstellung: Eine Darstellung all dieser vier slawischen, in kyrillischer Schrift  verfassten Texte (altkirchenslawisch, russisch/ukrainisch neukirchenslawisch sowie serbisch) nebeneinander bringt eine vierspaltige Tabelle auf Orthpedia.de.

Tschechisch

Die tschechische Version  ist die bisher einzige im Internet mit lateinischen Buchstaben. Einen Gesang konnte ich auf YouTube oder sonstwo im Internet bisher nicht finden.

Tschechisch

1 .  S t r o p h e

Čistá Panno a Vládkyně, přesvatá Bohorodičko

 R:  Raduj se Nevěsto nesnoubená 

Rouno milostí orosené, Panno, Matko a Královno  R

Na nebesích jsi vyvýšená, nad záři slunce jasnější  R

Radosti sborů panenských, nad anděly jsi ctěnější  R

Nad oblohu jsi skvostnější, nad její světlo čistější  R

Vládneš nad šiky nebeskými, ty jsi svatá nad svatými  R

2 .  S t r o p h e

Marie, provždy Panno, Paní celého světa  R

Neposkvrněná Nevěsto a Panovnice přesvatá  R

Marie, Nevěsto i Paní, radosti naší příčino  R

Marie Matko i Panno, Dívko i ctnostná Královno  R

Nad netělesné cherubíny bez přirovnání ctěnější  R

Nad nebeské trůny vznešenější, nad serafíny slavnější  R

3 .  S t r o p h e

Vesel se písni cherubů, raduj se hymne andělů  R

Vesel se písni serafů, raduj se štěstí archandělů!  R

Vesel se pokoji, radosti a spasitelný přístave  R

Božího Slova klenotnice a věčně kvetoucí růže  R

Vesel se, rajská zahrado, věčného žití hojnosti  R

Vesel se, strome života, prameni nesmrtelnosti  R

4 .  S t r o p h e

Tobě se klaním Královno a s pokorou tě vzývám  R

O milost tvou tě nyní prosím a s úctou tobě zpívám  R

Dívko vznešená, Panovnice, hlubino svaté naděje  R

Vroucně tě vzývám, orodovnice a posvěcený chráme! R

Ujmi se mne má ochránkyně a zachraň mne od zlého  R

Zastaň se mne má přímluvkyně, doveď do žití věčného R

R  (Refrain nach jeder Zeile)

Raduj se Nevěsto nesnoubená

Semitische Sprachen

Arabisch

Arabisch

 ♫  ►   Ein Chor (schöne Marienbilder im Video)

 ♫  ►   Pater Peter Hanna (الأب بيتر حنا) mit Chor

 ♫  ►   Ein Solist mit kleinem Chor

Arabischer Text   Transkription nach Aussprache Wortstellungsgetreue Übersetzung

1 .  S t r o p h e

 

عذراء يا أم الإله

يا طاهرة نقية

 افرحي يا عروساً

 لا عروس لها 

صلي إلى ابنك الإله

وحننيه علـي

 :R: 

 

'aðrāu jā umma-l-ilāh

jā ţāhira naqijjah

 afraḥī jā 'arūsan

 lā 'arūsa lahā 

ṣallī ilā-bniki-l-ilāh

wa ḥanninī 'alajja  R

Jungfrau, o Mutter Gottes,

o Reine, Makellose,

 Freue dich, o Braut,

 nicht Braut für sich!

Bete zum Sohn-dein, dem Gott!

Und er habe Mitleid mit mir!

لا تهمليني في الحياة

أن أغرق في الخطيئة

بـل أدركيني بالنجـاة

وتحـنني علـي

 

lā tuhmilīnī fī-l-ḥajāh

an aghraqa fī-l-chaţīah  R
bal adrikīnī bi-n-nadschāh

wa taḥannanī 'allajja  R

Nicht lass so unbeachtet mich im Leben,

dass ich versinke in der Sünde,
sondern nimm mich wahr beim Entgegenkommen

und hab Mitleid mit mir!

يا أم رب الكائنات

والطغمات السماوية

يا بهجة كل الرهبان

والأنفس الطهرية

 

jā umma rabbi-l-ka-ināt

wa-ţ-ţaghamati-s-samāwijjah  R

jā bahdschata kulli-r-ruhbān

wa-l-anfusi-ţ-ţuhrijjah  R

O Mutter des Gebieters der Geschöpfe

und der Heere der himmlischen,
O Entzücken der Gesamtheit der Mönche

und der Seelen der reinen!

2 .  S t r o p h e

 

سـيدة كل العالم

دائمـة العذرية

أيا كلية التقديـس

تحقيق البتولية

 

sajjidata kulli-l-'ālam

dāimata-l-'uðrijjah  R
ajā kullijjata-t-taqdīs

taḥqīqa-l-batūlijjah  R

Herrin der Gesamtheit des Weltalls,

Beständigkeit der Unberührtheit.

Welche Hochschule der Heiligung!

Vollendung der Jungfräulichkeit.

يا أرفع من الأمـلاك

ومن البشرية

تسبيح كل الشاروبيم

ومدحة ملكية

 

jā arfa'a min-al-amlāk

wa min-al-bascharijjah  R
tasbīḥa kulli-sch-schārubīm

wa midḥatan malakijjah  R

O Erhabenere von den Besitzungen
und von der Menschheit,

Lobpreisung der Gesamtheit der Cherubim
und Lob königliches.

ويا نشيد السيرافيم

الأرواح الكلية

ورؤساء الملائكة

الأجناد العلوية

 

wa jā naschīdu-s-sīrāfīm

al-arwāḥi-l-kulijjah  R
wa rū-a-sa-l-malāikah

al-adschnādi-l-ulwijjah  R

Und, o Hymne der Seraphim ("Brennenden"),

der Geister der Gesamtheit,

 

 

3 .  S t r o p h e

 

أنت البتول الملكة

والجزة الندية

زهرة عدم الفساد

وخدر البتولية

 

anti-l-batūlu-l-mālikah

wa-l-dschazatu-n-nadijjah  R
zahratu 'adami-l-fasād

wa chidru-l-batūlijjah  R

Du bist die Jungfrau, die Königin

und das Vlies das tauige,

die Rose der Nichtigkeit des Verfalls

und die Taubheit der Jungfräulichkeit.

أنت الميناء للخلاص

وفرح البشرية

الأرفع من السـماء

اللامعة البهية

 

anti-l-mīnā-u li-l-chalāṣ

wa faraḥu-l-bascharijjah  R
al-'arfāu mina-s-samā

al-āmi'ah-l-bahijjah  R

Du bist der Hafen für die Erlösung

und die Freude der Menschheit,

die Erhabenere als der Himmel,

die Glänzende, die Prächtige!

افرحي أيا نهر النعيم

والزهرة الأبدية

ينبـوع عـدم الفناء

وعود الحيوية

 

afrhhī jā nahru-n-na'īm

wa-z-zahrata-l-abadijjah  R
janbū'a 'ādami-l-fanāh

wa'ūda-l-hajjāwijjah  R

 

4 .  S t r o p h e

 

أجثو لديك ضارعاً

يا هيكل القدسية

نجني يا عذراء من

شروري الردية

 

adschθū ladajki ḍāri'an

jā hajkal al-qudsijjah  R

nadschinī jā 'aðrāu min

schurūri ar-radijah  R

Ich knie bei dir gebeugt,

o Tempel der Heiligkeit.

Rette mich, o Jungfrau, vor

den Übeln des Zurückschlagens!

صوت تضرعي اسمعي

من نفسي الشقية

تقبـلي منـي النشـيد

واللحن ذا الشجي

 

ṣauta taḍarru'ī sma'ī

min nafsī asch-schaqijjah  R

taqabalī minī n-naschīd

wa l-laḥna ðā sch-schadschijja R

 

ألح فـي التضـرع

فاقبلينـي نجيا

واهديني من بعد الممات

حياة أبدية

 

ulaḥḥu fī t-taḍaru'i

fāqbalīnī nadschijjā  R

wa hadīnī min b'adi l-mamāt

ḥajātan abadijjah  R

 

R  (Refrain nach jeweils einer Anrufung)

 

افرحي يا عروساً

لا عروس لها

 

afraḥī jā 'arūsan

lā 'arūsa lahā

 

Arabisch-griechische Textauswahl von Rima Rahbani (ريما رحباني)

Rima Rahbani (wissenschaftl. Transkription: Rīmā Raḥbānī, engl. Transkription: Reema Rahbany; arabisch: ريما رحباني) ist eine Tochter der libanesischen Sängerin Fairūz (z = stimmhaftes s; arabisch: فيروز; deren bürgerlicher Name in wissenschaftl. Transkription: Nuhād Ḥaddād, arabisch: نهاد حداد).

Arabisch  

 ♫  ►   Rima Rahbani (Reema Rahbany; ريما رحباني) im Kloster Johannes der Täu­fer

Gesungener Text   Transkription nach Aussprache Wortstellungsgetreue Übersetzung

1 .  S t r o p h e   (Original-Strophenteile 1A, 3B, 1B auf Arabisch)

عذراء يا أم الإله

يا طاهرة نقية

 افرحي يا عروساً لا عروس لها 

صلي إلى ابنك الإله

وحننيه علـي

 :R: 

'aðrāu jā umma-l-ilāh

jā ţāhira naqijjah

 afraḥī jā 'arūsan lā 'arūsa lahā 

ṣallī ilā-bniki-l-ilāh

wa ḥanninī 'alajja  R

Jungfrau, o Mutter Gottes,

o Reine, Makellose

Freue dich, Braut, nicht Braut für sich!

Bete zum Sohn-dein, dem Gott!

Und er habe Mitleid mit mir!

أنت الميناء للخلاص

وفرح البشرية

 الأرفع من السـماء

اللامعة البهية

 

anti-l-mīnā-u li-l-chalāṣ

wa faraḥu-l-bascharijjah  R
al-arfā'u min as-samā

al-lāmi'atu-l-bahijjah  R

Du bist der Hafen für die Erlösung

und die Freude der Menschheit,

die Erhabenere als der Himmel,

die Glänzende, die Prächtige!

لا تهمليني في الحياة

أن أغرق في الخطيئة

بـل أدركيني بالنجـاة

وتحـنني علـي

 

lā tuhmilīnī fī-l-ḥajāh

an aghraqa fī-l-chaţīah  R
bal adrikīnī bi-n-nadschāh

wa taḥannanī 'allajja  R

Nicht lass so unbeachtet mich im Leben,

dass ich versinke in der Sünde,
sondern nimm mich wahr beim Entgegenkommen

und hab Mitleid mit mir!

2 .  S t r o p h e   (4. Original-Strophe auf Griechisch)

Σε ικετεύω Δέσποινα,
Σε, νυν, επικαλούμαι,

 R:  Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. 

Σε δυσωπώ Παντάνασσα,
Σην χάριν εξαιτούμαι,  R

se iketéwo ðéspina,

se, nin, epikalúme,

 R:  chére nímfi anímfefte. 

se ðisopó pantánassa,

sin chárin exetúme  R

Dich flehe ich an, Herrin,

dich jetzt anrufe ich,

 R:  Freue dich, Braut unvermählt!

dich "zerblicke" ich, Allheilige,

deine Gnade erbitte ich mir.

Κορή σεμνή και άσπιλε,
Δέσποινα Παναγία,  R
Θερμώς επικαλούμαι Σε,
Ναέ ηγιασμένε,  R

korí semní ke áspile,

ðéspina panagía,  R

θermós epikalúme se,

na-é igiasméne,  R

Tochter werte und makellose,

Herrin allheilige,

innig ("warm") anrufe ich dich,

Tempel geheiligter,

Αντιλαβού μου, ρύσαι με,
από του πολεμίου,  R
Και κληρονόμον δείξον με
ζωής της αιωνίου.  R

antilawú mu, ríse me

apó tu polemíu,  R

ke klironómon ðíxon me

zoís tis eoníu.  R

hilf mir, zieh an dich mich

vor dem Feind,

und zum Erben mache mich

Lebens des ewigen!

3 .  S t r o p h e   (4. Original-Strophe auf Arabisch)

أجثو لديك ضارعاً

يا هيكل القدسيةنقية

 افرحي يا عروساً لا عروس لها

نجني يا عذراء من

شروري الردية

 :R: 

adschθū ladajki ḍāri'an

jā hajkal al-qudsijjah

 afraḥī jā 'arūsan lā 'arūsa lahā 

nadschinī jā 'aðrāu min

schurūri ar-radijjah  R

Ich knie bei dir gebeugt,

o Tempel der Heiligkeit.

 Freue dich, o Braut, nicht Braut für sich!

Rette mich, o Jungfrau, vor

dem Übel des Bösen!

صوت تضرعي اسمعي

من نفسي الشقية

تقبـلي منـي النشـيد

واللحن ذا الشجي

 

ṣauta taḍarru'ī sma'ī

min nafsī asch-schaqijjah  R

taqabalī minī n-naschīd

wa l-laḥna ðā sch-schadschijja R

 

ألح فـي التضـرع

فاقبلينـي نجيا

واهديني من بعد الممات

حياة أبدية

 

ulaḥḥu fī t-taḍaru'i

fāqbalinī nadschijā  R

wa hadīnī min b'adi l-mamāt

ḥajātan abadijjah  R

 

Arabisch (anderer Text) im Rhythmus-Stil

A r a b i s c h

Musikgruppe: Shabibat Al Mokhalles (Instrumente, Solistin, Frauen, Männer)

 ♫  ►   Sehr variables Bildmaterial; Besonderheit: Maria auf dem Pferd

 ♫  ►   Wenige, aber würdevolle Marienbilder (Film unfertig: letzte Bilder zu spät)

 ♫  ►   Mit YouTube-Kanal-Einleitung; sehr viele schöne Marienbilder

Aufbau des Wechselgesangs in den verschiedenen Strophen: 1. Solistin, R: Frauen; 2. Männer, R: Frauen; 3. Frauen, R: Männer; 4. Solistin & Männer, R: Frauen

Arabische Schrift   Transkription Übersetzung
Liedanfang

أم الإله يا بتول

يا سـيدة يا طاهرة

  

umma-l-ilāhi jā batūl

jā sajjidah jā ţāhira

Mutter Gottes, o Jungfrau,

o Herrin, o Reine,

Refrain

افرحي يا عروساً لا عروس لها

  afraḥī yā 'arūsan lā 'arūsa lahā Freu dich, o Braut, nicht Braut für sich!

S t r o p h e n t e x t

Bisher kein vollständiger Text im Internet auffindbar.

 

Agni Parthene analysiert

Die Bilder zu den einzelnen Sprachfamilien

Das Bild zu den balkanindogermanischen Sprachen: In der Mitte dieses Panorama-Bildes  (Uploader: ΙΣΧΣΝΙΚΑ-888) ist die Gottesmutter als Äbtissin des heiligen Berges Athos, als "Athonítissa", dargestellt. Rechts sowie im Seitentitelbild ganz oben sind jeweils Auszüge davon gezeigt. Die Gottesgebärerin ist die Patronin dieses Berges, der als der "Garten der Muttergottes" bekannt ist. Der rechts zu sehende Auszug aus dem rechten unteren Eck des Athonitissa-Bildes zeigt ihre Ankunft mit einem Boot zusammen mit dem heiligen Johannes und anderen. Diese Ankunft ist in den Codices L' 66 and I' 31 der Bibliothek des größten Klosters von Athos, Megisti Lavra, belegt. Auf dem Athos befindet sich auch das Kloster Simonos Petras, dessen Mönche die Melodie zum Agni Parthene komponiert haben. Der Text stammt vom links zu sehenden orthodoxen Heiligen Nektarios von der Pentapolis (Bildquelle), besser bekannt unter der Bezeichnung Nektarios von Ägina.

Das Bild zu den germanischen Sprachen: Links steht der heilige Patrick von Irland (Bildquelle), daneben die ungarische Königstochter und deutsche Heilige Elisabeth von Thüringen (Bildquelle). Dann folgt die Athonitissa (Bildquelle), und ganz rechts fällt der in Wessex (England) geborene Friese Winfried, bekannt als der heilige Bonifatius (Bildquelle) und Apostel Deutschlands, die Donareiche.

Das Bild zu den romanischen Sprachen: Hier folgt der linksstehenden Athonitissa (Bildquelle) Papst Clemens XIII. (Bildquelle), ein Herz-Jesu-Verehrer, der sich gegen die Forderung nach der Auflösung des Jesuitenordens seitens der Bourbonenhöfe erfolgreich zur Wehr setzen konnte. Rechts befindet sich die Äbtissin Maria von Agreda (Bildquelle), eine spanische Heilige. Sie schuf ein fast 2000 Seiten umfassendes, heute vom Miriam-Verlag vertriebenes Werk über das Leben der jungfräulichen Gottesmutter Maria. Ihr Leib ist nie verwest.

Das Bild zu den slawischen Sprachen: Links und rechts ziert hier die Athonitissa (Bildquelle) die beiden Slawenapostel, Method und seinen jüngerer Bruder Kyrill von Thessaloniki. Die Bildquelle zeigt links den bereits ergrauten Erzbischof Method und rechts Kyrill. Nach Letzterem ist das Alphabet der Slawen benannt, die sog. kyrillische Schrift.

Das Bild zu den semitischen Sprachen: Muammar al-Gaddafi (arabisch: معمر القذافي‎, transkribiert: Muʿammar al-Qaddāfī, Bildquelle), hochbegnadeter Staatenlenker und Märtyrer des libyschen Volkes, sitzt ganz links. In der Mitte füllt die christliche Mystikerin Mirjam von Abellin (Bildquelle) den Raum, und die Athonitissa (Bildquelle), der sich die beiden zuwenden, steht dieses Mal rechts.

Druckversion | Sitemap
© galli cantus